Dokumenterer situasjonen i Valdres med næringslivsundersøkelse

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (Reiselivssjef og daglig leder for Visit Valdres), Hilde Tveiten Døvre (Daglig leder i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (Daglig leder i Valdres Natur og Kulturpark) vil bidra til at næringslivet kommer seg best mulig gjennom koronakrisen, og håper at tallene og innspillene fra undersøkelsen kan bidra til at næringslivet i Valdres får målrettet hjelp.

Klikk her: Link til undersøkelsen 

(Valdreskommunene, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt)

Det er varslet flere nasjonale krisepakker til næringslivet i forbindelse med koronautbruddet. Valdresregionen ønsker å dokumentere situasjonen for næringslivet lokalt for å kunne melde fra om våre behov, og for å påvirke krisepakkenes utforming og innhold.

Tydelig stemme

Valdresregionen vil ha en tydelig stemme i arbeidet fremover, og aktørene som har gått sammen om å sende ut næringslivsundersøkelsen vil bruke dataene fra denne mot ulike regionale og nasjonale miljøer.

- Vi vet det allerede er en del spørreskjemaer som er sendt ut til næringsdrivende fra ulike nasjonale fagmiljøer og interesseorganisasjoner, men vi ønsker oss spesifikke tall og fakta fra situasjonen i Valdres. Vi har mottatt gode innspill på telefon og e-post allerede, og ser i mediene at flere har viktige meninger. Nå har vi behov for å få dette inn i systematiserte former som besvarelser av denne undersøkelsen vil kunne gi oss, sier Hilde Tveiten Døvre i Valdres næringshage.

Målrettet hjelp

Linda Mæhlum Robøle er regionrådsleder i Valdres og ber alle næringsdrivende ta seg tid til å besvare skjemaet.

- Alle nasjonale tiltak er nå bekreftet videreført til 13. april, det vil si til etter påske. Trolig er vi bare i en tidlig fase av koronautbruddet, og vi må alle belage oss på ytterligere restriksjoner og tiltak også etter den tid. Også i Valdres har det å hindre smittespredning og sikre liv og helse førsteprioritet. Vi ser imidlertid allerede at de viktige igangsatte tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset, også har enorme ringvirkninger for næringslivet. Mange bedrifter har stengt ned virksomheten både frivillig og etter statlige pålegg. Andre bedrifter har måttet legge om og redusere driften betydelig. Dette betyr permitteringer og sviktende inntekter, og for noen betyr det fullstendig inntektsbortfall. Situasjonen kan for mange være krevende både på kort og lang sikt. Vi ønsker tydelige tall fra våre spesifikke næringer å belyse våre innspill med, og for å kunne bidra til målrettet hjelp til de som trenger det, sier Mæhlum Robøle.

Allerede enorme ringvirkninger

Visit Valdres kjenner sin medlemsmasse godt og er i tett dialog med regionens reiselivsbedrifter allerede. Merete Hovi er reiselivssjef i Visit Valdres og mener det er viktig å få inn et faktagrunnlag som flere instanser i Valdres kan bruke i sin argumentasjon for å synliggjøre utfordringene Valdres står sammen om.

- Utfordringene som flesteparten av våre nær 300 medlemmer nå står ovenfor er enorme, og mange er bekymret for om de klarer å reise seg igjen etter denne krisen. Krisepakkene som så langt har kommet fra regjeringen hjelper til en viss grad, men så lenge inntektene hos bedriftene har stoppet opp og faste utgifter fortsetter å løpe, vil det bare være et tidsspørsmål før kassa går tom. Det er derfor helt vesentlig at vi nå kan få frem en samlet oversikt over situasjonen i Valdres som vi kan spille inn til myndighetene, og jeg oppfordrer alle til å besvare spørreskjemaet, sier Hovi

Link til undersøkelsen 
(Valdreskommunene, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: