E16 ut av Fagernes og inn i NTP 

Nok en gang står E16 Fagernes sør-Hande utenfor Samferdselsdepartementets plan for de neste 12 årene, Nasjonal transportplan.

Det betyr at barn og ungdom, innbyggere og besøkende fortsatt må krysse en europaveg for å kunne ta i bruk Fagernes, regionsenteret i Valdres.

Et samlet Valdres ønsker seg biltrafikken ut av sentrum og en tryggere hverdag for alle typer trafikanter. Det vil også gi mindre støv og støy, og mer trivsel for beboerne. 

10.600 biler i døgnet

E16 utbedres i begge ender, men flaskehalsen Fagernes - Hande med 10.600 biler gjennom Fagernes gjenstår.

Det er nødvendig med en avklaring for E16 i Fagernes sentrum. Kommunedelplan for Fagernes Sør – Hande ble vedtatt i 2014, og er gjeldende plan. Prosjektet kom inn i NTP den gangen – men ble ikke realisert. Prosjektet har vært inn og ut av NTP siden. 

Høsten 2022 ble det gjennomført en prosjektoptimalisering med Statens vegvesen. Vedtatt alternativ med små justeringer peker seg fortsatt ut som det mest aktuelle. 

Stopper sentrumsutvikling 

En annen utfordring for Valdres er at Fagernes også er bundet av skredfare og flomfare, i tillegg til europavegen. 

KDP 2014 legger byggeforbud innenfor hele planområdet, også over tunell. I tillegg ligger det rød støysone langs eksisterende E16 som også må hensyntas. Planstatus for resten av Fagernes sentrum er at kommuneplanens arealdel er unntatt rettsvirkning. Gjeldende planer er mest gamle reguleringsplaner fra perioden 1988-1996.  

Dette gir en situasjon som er svært utilfredsstillende. 

Nord-Aurdal kommune er nå i gang med å lage ny kommunedelplan for Fagernes – Leira. Hensikten er å avklare den langsiktige arealbruken i dette sentrale området av Valdres. Men - skal vi komme videre med dette arbeidet må vi ha en trygghet for valg av alternativ for E16 gjennom eller utenfor sentrum av byen. Vi vil planlegge SAMMEN med SVV. I forslaget til NTP som ble presentert 22. mars, er ikke prosjektet E16 Fagernes-Hande inne blant de prioriterte prosjektene. Dette er svært kritisk.

Hvorfor er vi ikke prioritert?

Statens vegvesen sine argumenter for å ta Fagernes-Hande ut av sine prioriteringer for kommende NTP er følgende: 

1. “Det foreligger ikke godkjent kommunedelplan for prosjektet.” 
Dette er feil! Det foreligger en vedtatt kommunedelplan for Fagernes-Hande fra 2014, som kan revideres og i stor grad gjenbrukes. Man starter altså ikke med «blanke ark», men kan gjenbruke mye godt arbeid som allerede er gjort. Ref. SVV sin egen prosjektoptimaliseringsrapport fra høsten 2022 

2. “Kostnadene for prosjektet har økt.” 
Det er feil! Kostnaden har økt i forhold til et minimumsprosjekt» som ble skissert av SVV i 2019, men som SVV i sitt prosjektoptimaliseringsarbeidet høsten 2022 forkastet. Ved beregning av dagens kostnader for lett endret KDP fra 2014, kom man til at kostnaden er den samme i dag som i 2014, bare justert for prisvekst. Sammenlignet med KDP 2014, har kostandene altså IKKE økt. 

3. Det er ikke vurdert bompengefinansiering av prosjektet.”
Det er feil! Delvis bompengefinansiering er del av vedtaket av kommunedelplan for Fagernes-Hande i 2014. Det har ikke vært fremmet noen bompengeproposisjon for prosjektet, men dette står ikke på kommunene. Kommunene har i sitt høringssvar til SVV sitt prioriteringsdokument, samt i særskilt vedtak i kommunestyret i februar 2024, bedt om at bompengefinansiering utredes så raskt som mulig.

Valdres har tydelige forventninger


Video: Yngve Ask/Scanout.com

Det er nå nødvendig med en rask avklaring for E-16 gjennom Fagernes sentrum med tanke på trafikksikkerhet og sentrumsutvikling. Det handler om skoleunger og andre myke trafikanter som daglig krysser og går langs E16.

E -16 utbedres i øst og i vest og det er bra, men flaskehalsen Fagernes sør - Hande med 10600 kjøretøy gjennom Fagernes sentrum gjenstår. Signaler fra transportbransjen tilsier en økning av tungekjøretøy på E-16 mellom øst og vest de neste årene.

Det handler om helhetlig utbygging og full utnyttelse av allerede utbygde prosjekt.

Det minste vi kan be om, er planleggingsmidler i første periode og oppstart i andre periode av NTP.

Regionsenteret og byen Fagernes kan ikke nå gå 12 år i møte uten å ha en avklaring på denne krevende trafikksituasjonen.

Fagernes sør - Hande må ut av utviklingsporteføljen og inn planporteføljen i NTP.

-Jeg er alltid litt redd for at bilene ikke skal se meg, og jeg synes mange kjører litt fort. 

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: