Ungdom med kikkert og lupe i Kjølaåne naturreservat


Artsobservasjon og dybdelæring. Biologielever fikk en fin dag i felt, da Ung i Park og Valdres Vidaregåande skule samarbeidet om en skoledag i våtmarksområdene til Kjølaåne naturreservat. (Foto: Katharina Sparstad)

I slutten av mai ble 14 biologielever busset inn i Kjølaåne naturreservat og randsonen til Langsua nasjonalpark, hvor de ankom med lave stemmer og åpent blikk. Bare noen steinkast fra bussen skulle de få innblikk i et rikt dyreliv.

Ung i Park og Valdres Vidaregåande skule hadde med seg eksperthjelp i Eike Müller og Finn Audun Grøndahl fra Langsua nasjonalpark/Kittilbu Utmarksmuseum. Fuglekikking og artsobservasjoner i våtmark stod på timeplanen.

Sjeldne arter

Kjølaåne naturreservat ligger i randsona til Langsua nasjonalpark og er et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter. Rikmyr, våtmark og kildeoppkomme, sammen med stølsdrifta i området, har gitt gode vilkår for smågnagere og derav også fugler som er utviklet til å overleve i dette landskapet.

- Smågnagerne er nå uten snødekke, og de fleste trekkfuglene er på plass. Her i myrområdene greier de spesialiserte vadefuglene å pirke fram små kryp. Dette er den mest hektiske tiden for å stifte familie, og da klassen dukket opp var det fremdeles litt aktivitet på spillplassene til den rødlistede dobbeltbekkasinen, forteller Katharina Sparstad. 

Sparstad er prosjektleder for Ung i Park, et prosjekt i regi av Norske Parker med formål om å tilrettelegge for læring og dypere innsikt i natur- og kulturverdier i regionen. Valdres Natur- og Kulturpark samarbeider tett med Valdres Vidaregåande skule i dette prosjektet, og hadde høsten 2020 en tilsvarende fagdag om stølslandskap og -kultur.

LES MER: Dette er Ung i Park

Hvordan greier fuglene å åpne nebbet for å fange bytte nede i myra? spør elevene. Svaret er at de har et ekstra ledd på nebbet som gjør nytte for seg under torvflata. Dialogen mellom elever og våtmarkseksperter flyter lett gjennom dagen.

Biologi i praksis

- I tillegg til artsobservasjonene, tror jeg dagen ga elevene konkrete eksempler på økologiske sammenhenger og fenomener de har lært om i teorien, og det var veldig fint å oppleve dette i felt. Koblingene mellom landskapsøkologi, biologisk mangfold og tilpasninger hos artene kan knyttes til dybdelæring, sier biologilærer, Ragnhild Loe, fra Valdres Vidaregåande skule.

Området ved Kjølaåne strekker seg hele veien fra Yddin til Bergsetstølene og er et av de få, relativt store våtmarksområdene vi har igjen i Valdres. For fuglekikkere og andre naturinteresserte er det spesielt aktuelt fordi det ligger lett tilgjengelig og i tilknytning til stølsområdene.

- Kjennskap til naturen gir vennskap med naturen, og jeg tror dette ga elevene et godt grunnlag for å reflektere. De har allerede en del kunnskap og verdier som gjør dem motiverte til å lære om disse temaene. Elevene koste seg og fugletittingen var veldig spennende, sier Loe.

Biologielevene fikk blant annet se jordugle, myrhauk, tårnfalk, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin, storspove, trane, rødvingetrost og gråtrost

Gulpeballer fra fugler ble tatt nøye i øyensyn. I denne fant elevene fjellmarkmus-rester (Foto: Katharina Sparstad)
 


Noen av biologielevene ved Valdres Vidaregåande skule ute i Kjølaåne naturreservat. (Foto: Katharina Sparstad)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: